top of page

Privacy verklaring

 

Stichting Openbaar Carnaval Cromvoirt “De Kneuters” (hierna te noemen “de stichting”) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, welke u bewust of onbewust met ons deelt. Daarom communiceren wij graag openlijk over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De stichting houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat:

·         Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

·         Wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·         Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

·         Passende technische en organisatorische maatregelen genomen zijn zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

·         Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·         Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de stichting verwerkt. Indien u inschrijft op één van de activiteiten van de stichting, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de stichting verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.


Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting Openbaar Carnaval Cromvoirt, Loverensestraat 29, 5266 AN, Cromvoirt

Bereikbaar via kneuters@gmail.com

Welke gegevens verwerken wij en met welk doel?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de stichting uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de stichting met u heeft, tenzij de stichting wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de stichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de stichting deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de stichting hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De stichting treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Foto's op website, carnavalskrant en social media

Tijdens de openbare activiteiten en evenementen maken wij foto's en video's waarop u herkenbaar in beeld kunt komen. In principe is het maken van foto's en video's tijdens openbare activiteiten en evenementen en het publiceren van die foto's en video's op de website, in de carnavalskrant en op social media toegestaan. Onze fotografen en filmers houden zoveel als mogelijk rekenschap met de belangen die gefotografeerde of gefilmde personen kunnen hebben.

Daarnaast zullen wij bij onze activiteiten aan deelnemers toestemming vragen en/of bezoekers er op wijzen dat er gefotografeerd en gefilmd wordt en de kans aanwezig is dat de foto wordt gepubliceerd op de website, in de carnavalskrant of op social media. Mocht u toch willen dat de gepubliceerde foto of video wordt verwijderd neemt u dan contact met ons op via de hieronder vermeldde contactgegevens.

 

Wijzigingen privacy beleid

De stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

 

Disclaimer

De inhoud van www.kneuters.nl en de daaraan gekoppelde Social Media (Instagram en Facebook) zijn met de grootste zorg samengesteld. Hoewel de stichting tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt de stichting expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

 

Cookies

De stichting is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. De stichting maakt gebruik van technische cookies voor het beheer van web statistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

 

Vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de stichting kunt u terecht bij de het secretariaat via kneuters@gmail.com

2018-10-17_16-09-19.png
bottom of page